“Metaplasmos”

“Metaplasmos”

Juan Eiras (2010, rev. 2017)

GAL) Metaplasmos (2010, Rev. 2017) é unha obra escrita para clarinete, piano e altofalantes. A obra divídese en oito movementos que toman o nome de diferentes figuras de dicción en retórica. Partindo da tradición do tema e variacións, Juan Eiras constrúe un tema co propio nome de METAPLASMO, outorgando a cada letra un son dos 12 cromáticos posibles, a partir de aí desenvólvense diferentes variacións, nas que malia os cambios na ordenación dos sons, mantense o sentido orixinal, o mesmo que sucede nos metaplasmos lingüísticos. Esta idea constructiva principal, complétase co recurso a diferentes técnicas: modalidade, atonalidade, politonalidade, etc. O resultado é unha música de aspecto un tanto descarnado, herdeira por unha parte da estética neoclasicista, e por outra, de ánimo vangardista na exploración da linguaxe instrumental e textural.

(ES) Metaplasmos (2010, Rev. 2017) es una obra escrita para clarinete, piano y altavoces. La obra se divide en ocho movimientos que toman el nombre de diferentes figuras de dicción en retórica. Partiendo de la tradición del tema y variaciones, Juan Eiras construye un tema con el propio nombre de METAPLASMO, otorgando a cada letra un sonido de los 12 cromáticos posibles, a partir de ahí se desenvuelven diferentes variaciones, en las que a pesar de los cambios en la ordenación de los sonidos, se mantiene el sentido original, lo mismo que sucede en los metaplasmos lingüísticos. Esta idea constructiva principal, se completa con el uso de diferentes técnicas: modalidad, atonalidad, politonalidad, etc. El resultado es una música de aspecto un tanto descarnado, heredera por una parte de la estética neoclasicista, y por otra, de ánimo vanguardista en la exploración del lenguaje instrumental y textural.

(EN) Metaplasmos (2010, Rev. 2017) is a work written for clarinet, piano and speakers. The work is divided into eight movements that take the name of different figures of speech in rhetoric. Starting from the tradition of the theme and variations, Juan Eiras builds a theme with the name of METAPLASMO, giving each letter a sound of the 12 possible chromatics, from there different variations are developed, in which despite the changes in the arrangement of sounds, the original meaning is maintained, the same thing that happens in linguistic metaplasms. This main constructive idea is completed with the use of different techniques: modality, atonality, polytonality, etc. The result is music with a somewhat stark appearance, inherited on the one hand from neoclassical aesthetics, and on the other, with an avant-garde spirit in the exploration of instrumental and textural language.


Páginas:

  • Autor: Juan Eiras (2010, rev. 2017)
  • Editorial: Makaral Edicións
  • Idioma: Español
  • Tapa blanda ‎
  • ISBN-13: ‎ 979-0901898080
  • Peso del producto: ‎172 gr.
  • Dimensiones: ‏21.01 x 0.18 x 29.69 cm
xr:d:DAF3VJBILl8:5,j:6026229015814496180,t:23121820
Share:
© 2023 by Makaral Edicións. All rights reserver for worldwide. Makaral Edicións®